Regulaminy

Regulamin

Konferencji Młodych Inżynierów

13.06.2024 r.

§1Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji Młodych Inżynierów, zwanej dalej Konferencją.

2. Organizatorami Konferencji są: Koło naukowe „Mechatron”, Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszów, Koło SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskim, zwani dalej Organizatorem.

3. Przez określenie Uczestnika rozumie się osobę, która dokonała wszystkich czynności rejestracyjnych i jej udział został potwierdzony przez Organizatora.

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

5. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań między stronami.

§2 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dopełnienie wszystkich czynności rejestracyjnych.

Przez dokonanie czynności rejestracyjnych rozumie się:

a. Wypełnienie formularza w systemie on-line dostępnego na stronie Organizatora. https://younge.pti.org.pl/

b. Otrzymanie od Organizatora potwierdzenie rejestracji.

c. Uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie https://younge.pti.org.pl/ w terminie 7 dni od dnia rejestracji, na konto bankowe operatora finansowego Konferencji.

Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Konto bankowe:

BZ WBK 4 O/Warszawa 58 1090 1056 0000 0001 1121 2217 tytułem „Imię.Nazwisko.KonferecjaMlodychInz”

d. O dopełnieniu wszystkich formalności Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością e-mail przez Organizatora.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Konferencji, opłata nie podlega zwrotowi. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osoby w zastępstwie za zgłoszonego Uczestnika, po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora o zaistniałej sytuacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie się Konferencji.

4. Liczba Uczestników Konferencji nie jest ograniczona.

§3Konferencja

1. Konferencja odbędzie się w dniu 13.06.2024 r.

2. Prawo do udziału w Konferencji przysługuje doktorantom oraz studentom.

3. Obrady odbywają się w blokach tematycznych.

4. Przedstawiana publikacja musi zawierać od 8 000 do 10000 znaków (łącznie ze spacjami).

5. Nazwa pliku publikacji musi zawierać tytuł zgłaszanego artykułu oraz być w formacie „doc”.

6. Do każdego zgłoszonego artykułu wymagane jest wykonanie postera, za który zostanie wydane osobne zaświadczenie.

7. Zgłoszenia na konferencje przyjmujemy do 11.06.2024 r., a publikacje i postery do 11.06.2024 r.

8. Czas wystąpienia w formie publikacji nie powinien przekraczać 10 minut.

9. Publikacje prezentuje się w formie prezentacji.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy wystąpienia oraz kwalifikacji tematu do publikacji w formie prezentacji.

11. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w harmonogramie Konferencji nawet w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym także do zmiany kolejności wystąpień i zmian rozkładu czasowego.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra materialne uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania konferencji.

13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawno-materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie Konferencja.

14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym także zasad PPOŻ. Jak również poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora oraz obsługi obiektu.

15. W trakcie trwania Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora dostarczonego przez Organizatora i ma obowiązek okazywania go każdorazowo na polecenie organizatora lub obsługi obiektu.

§4Publikacja artykułów

1. Każdy uczestnik konferencji ma możliwość publikacji swojej pracy w formie rozdziału monografii naukowej. Warunkiem jest spełnienie wymagań edytorskich zamieszczonych na stronie Konferencji, prace źle sformatowane będą odsyłane do poprawy i można je odesłać do 01.02.2024 r. Pełną treść, odpowiednio sformatowanego według wzoru artykułu należy przesłać na adres: mlodzikonferencja@gmail.com w terminie zgodnym z harmonogramem umieszczonym na stronie Konferencji. Wymagania edytorskie należy pobrać ze strony: https://younge.pti.org.pl/

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek i korekt edytorskich w nadsyłanych pracach bez konieczności konsultowania z autorem.

3. Uczestnik jest zobowiązany do naniesienia ewentualnych poprawek merytorycznych niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Organizatora.

4. Praca zostanie opublikowana, jeśli spełni wszystkie wymagania edytorskie oraz uzyska pozytywną recenzję pracownika naukowego wydelegowanego przez Organizatora Konferencji.

5. Nieprzestrzeganie terminów nadsyłania prac będzie skutkować nie przyjęciem pracy
do publikacji.

6. W przypadku, kiedy Uczestnik nie prześle artykułu do publikacji w wyznaczonym terminie, Organizator nie zwróci uczestnikowi wpłaconej kwoty.

§5 Postanowienia końcowe

1. Przebieg Konferencji może być filmowany oraz fotografowany przez Organizatora oraz inne podmioty za zgodą Organizatora.

2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się ̨z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty konferencyjnej, odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji bądź jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.

3. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażaniem zgody na komercyjne wykorzystanie przez Organizatora: dotyczy sytuacji, gdy uczestnik zostanie sfilmowany bądź sfotografowany na terenie obiektów konferencyjnych oraz gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu bądź pozowanie do zdjęć.

4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

5. Zgłoszenie uczestnika do Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji rozstrzyga Organizator.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej Konferencji.

Regulamin

Konkursu Młodych Inżynierów

13.06.2024 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Przez następujące określenia, użyte w niniejszym regulaminie rozumie się: Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki, Koło naukowe „Mechatron”, Koło SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskim Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji poprzez wysłanie formularza udostępnionego przez Organizatora.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie i obowiązują wszystkich uczestników.

3. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań między stronami.

4. Zgłoszone projekty mogą brać udział w innych konkursach zarówno przed przedmiotowym konkursem jak i po jego zakończeniu.

5. Organizator nie zastrzega sobie praw autorskich do zgłoszonych projektów.

§2 Komisja Konkursowa

1. Projekt Konkursowy podlega ocenie zespołu analitycznego, w którego skład wchodzą inżynierowie, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele firm wskazani przez Organizatora Konkursu (dalej zwani, jako „Jury”).

2. Przy ocenie Projektu Konkursowego pod uwagę będą brane następujące kryteria:
a) Zgodność Projektu Konkursowego z wymogami przedstawionymi w rozdziale „Zasady Konkursu”,
b) Sposób przygotowania i przejrzystość dokumentacji technicznej projektu oraz wykorzystane narzędzia programistyczne,
c) Funkcjonalność i pomysłowość projektu,
d) Innowacyjność w podejściu do projektowania i zadań,
e) Całościowa jakość pracy.

§3 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych będących autorami lub współautorami zgłoszonego do konkursu projektu, posiadających status studenta (dalej nazywanymi „Uczestnikami”).

2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter jednoosobowy (tzn., że projekt do konkursu może zgłosić tylko jedna osoba). Dopuszczalne jest zgłaszanie projektów wykonanych w zespołach wieloosobowych, ale zgłoszenie do konkursu dokonuje Lider wybrany przez zespół i to na nim spoczywa cała odpowiedzialność przestrzegania zasad i regulaminu konkursu.

§4 Zasady Konkursu

1. Projekt Konkursowy jest rozpatrywany w jednej kategorii: (Do Projektu Konkursowego zaliczają się następujące projekty:)
– aplikacja lub rozbudowany algorytm
– wizualizacja modelu 3D wraz z symulacją pracy
– fizycznie wykonane urządzenie (robot, drukarka 3D, bolid itp.)
a) Projekt wykonany w środowisku CAD
b) Projekt wykonany
c) Projekt IT

2. Wytyczne: Projekt musi zawierać: a) Pełną dokumentację techniczną wykonanego projektu, wraz z opisem możliwości, funkcji oraz z opisem ewentualnej ścieżki dalszego rozwoju przedsięwzięcia. Dokumentacja techniczna może być uzupełniona innymi dokumentami, np. publikacjami, pracą dyplomową itp. b) Autorskie wykonanie projektu przez Uczestnika bądź zespół.

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przekazać do Organizatora (w terminie trwania naboru projektów do konkursu) zgłoszeń konkursowych (Formularz zgłoszeniowy) wraz z:
– dokumentacją projektu, (w składzie której powinna znajdować się również instrukcja obsługi aplikacji z jej wizualizacją – zrzuty ekranu prezentujące interfejs z opisem funkcji)
– dodatkowo można przesłać filmik lub prezentację ukazującą działanie programu w praktyce

4. Przystępując do konkursu Uczestnik gwarantuje, że:
a) Zgłoszony Projekt Konkursowy jest jego własną pracą lub wykonaną przez zespół, którego jest Liderem i posiada prawo do pełnienia funkcji Lidera z prawem do zgłoszenia projektu oraz kontaktu z Organizatorami w imieniu całego zespołu.
b) Materiały otrzymane w Konkursie mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych Organizatora oraz popularyzacji nauk technicznych.
c) Zgłoszony projekt nie narusza prawa własności intelektualnej (np. patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy itp.).
d) Akceptuje zasady i warunki korzystania z licencji przypisanych do poszczególnych programów.

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest łączne spełnienie poniższych wymagań:
a) Poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie organizatora lub jego fanpage.
b) Dostarczenie projektu konkursowego umożliwiającego podsumowanie i prezentację pracy Uczestnika, w której wykorzystano oprogramowanie zgodne z warunkami określonymi w pkt. 1 rozdziału „Zasady Konkursu”.
c) W przypadku prac wykonanych, dostarczenie w pełni działającego projektu zgodnego z dokumentacją techniczną, która umożliwi dokonanie oceny wykonanej pracy Uczestnika.

6. Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków udziału w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie, w tym również osoby, które przedkładają niekompletne lub nieprawdziwe dane, zostaną zdyskwalifikowani.

7. Przekazanie plików projektu wraz z dokumentacją następować będzie poprzez wysłanie maila z załącznikami do organizatora na adres mlodzikonferencja@gmail.com Jeśli sumaryczny rozmiar plików Projektu Konkursowego przekracza 20 MB, sposób jego przekazania może nastąpić w innej formie np. przekazując Organizatorowi link umożliwiający pobranie plików z tzw. chmury. Każda inna forma przekazania plików powinna być ustalana każdorazowo z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail mlodzikonferencja@gmail.com

8. Tylko kompletne Projekty Konkursowe będą brane pod uwagę w trakcie oceniania. Projekty zawierające wirusy, tj. „konie trojańskie”, robaki, bomby czasowe lub każdy inny kod programistyczny stworzony, aby zaatakować, zniszczyć lub ograniczyć funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania konkursowego, bądź sprzętu, będą dyskwalifikowane a wymienione wcześniej zagrożenia wraz z otrzymanymi przez nas informacjami o Uczestniku zostaną zgłoszone do odpowiednich instytucji i służb odpowiadających za przestrzeganie Polskiego prawa i bezpieczeństwa.

§5 Laureaci i nagrody

1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Konkursu Młodych Inżynierów, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 roku.

2. Nagrody rzeczowe i pieniężne będą ujawniane na bieżąco na stronie organizatorów i fanpage.

§6 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

2. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych przedstawionych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym i innych oświadczeniach oraz żądania uzupełnienia danych w terminie wskazanym przez Organizatora. Brak uzupełnienia danych we wskazanym przez Organizatora terminie skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

3. Obowiązkiem Uczestnika pozostaje upewnienie się, że Projekt Konkursowy nie zawiera własności intelektualnej należącej do osób trzecich, wykorzystanej w projekcie bez wiedzy i zgody jej właściciela (chyba, że własność została udostępniona na podstawie praw GNU – General Public License, czyli licencji wolnego i otwartego oprogramowania). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie lub ochronę praw własności intelektualnej zawartych w Projekcie Konkursowym.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości samodzielnej weryfikacji oryginalności i praw własności projektu konkursowego oraz potwierdzenia, czy nadesłane prace nie naruszają praw własności osób trzecich.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie.

Organizatorzy
seplogo2
Patroni
Patroni Honorowi
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul
Prezydent Miasta Rzszowa Konrad Fijołek
Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek
Patroni instytucjonalni
Patronat medialny
Scroll to Top